Business Management Staff

Prof. HMA Herath

herathhma@wyb.ac.lk, hemuherath@gmail.com
071-8132101, 037-2283618
More Detail

Ms. JASR Dilrukshi

samila@wyb.ac.lk
037-2283618, 071-6453601
More Detail

Mr. KDHT Katugampala

hkatugampala@gmail.com
037-2283618,071-4227403
More Detail

Dr. (Mrs.) KAMS Kodisinghe

kodisinghe@wyb.ac.lk
071-8110960
More Detail

Mr. BM Wijesiri

bmw@wyb.ac.lk
077-7758615
More Detail

Dr. TK Karandakatiya

thusithakk@wyb.ac.lk
077-3646812
More Detail

Ms. SMN Praveeni

praveeni@wyb.ac.lk
071-3416868
More Detail

Ms. WJAJM Lasanthika

janani@wyb.ac.lk
071-9442259
More Detail

Mr. ARMI Ariyapperuma

manuja@wyb.ac.lk
077 7338252
More Detail